OneMed - Statusuppdatering re Corona-relaterade artiklar

2020-10-16

Här kommer vår senaste uppdateringar kring leveranssituationen av medicinsk skyddsutrustning som på olika sätt påverkats av Coronavirusets (2019-nCoV) utbrott och spridning. Ambitionen är att uppdatera denna information löpande så länge tillgång och efterfrågan påverkas och att det därmed finns en risk att leverantörernas förmåga att leverera påverkas.

De senaste veckorna har det varit svårt att förutse hur efterfrågan på skyddsprodukter i Sverige kommer se ut, allt är naturligtvis påverkat av hur spridningen av Covid-19 utvecklas. Det är dock tydligt att tillgångssituationen påverkas negativt då flera mycket stora marknader återigen har stor spridning och därmed både efterfrågar och konsumerar mycket stora mängder på en redan ansträngd världsmarknad. Det finns såklart även ljuspunkter där vissa produktgrupper under flera veckor blivit mer tillgängliga – däribland de flesta desinfektionsprodukterna.

Det område där vi ser störst utmaningar just nu – och dessutom utmaningar som riskerar att pågå under många månader framåt – är undersökningshandskar. Vår bedömning är att det som i närtid – och det kommande året – driver tillgångsbristen är bristen på råvaror (främst nitrilgummi) och den kostsamma, och givet omständigheterna, mycket tidskrävande processen att globalt producera större volymer.

Som marknaden för undersökningshandskar ser ut (främst avseende nitrilhandskar) sker tillverkningen nästan uteslutande i Malaysia. Malaysia är ett av de länder som infört kraftigast restriktioner avseende rörlighet för sin befolkning och sitt näringsliv för att minimera spridningen av Covid-19. Detta har gjort att det är endast under de senaste veckorna som arbetet med att bygga ut, och etablera nya, fabriker kunnat påbörjas. En ny fabrik för tillverkning av undersökningshandskar tar cirka 18 månader att få på plats. Ny kapacitet för tillverkning av råvara (nitrilgummi) är ännu mer tidskrävande (24-36 månader).

Vår bedömning är därmed att nya större volymer kommer nå världsmarknaden långsamt och stegvis först från Q3 2021. Avgörande blir tillgången på råmaterial och huruvida dessa större volymer kan tillverkas.

Vi har de senaste månaderna därför arbetat intensivt med att säkra så stora handskvolymer som det är möjligt för att undvika att våra kunder skall riskera att stå utan tillgänglighet. Resultatet är att vi i viss mån ytterligare stärkt vår leveransförmåga på undersökningshandskar även om vi inte är i den situationen att alla kunder får de volymer de efterfrågar.

Utöver detta ser vi en risk att bristerna på operationsmössor och hjälmar kommer fortsätta de närmsta månaderna, den lilla mängd vi får in kommer vi att fördela så rättvist vi kan gentemot 2019 års förbrukning

Det är vår övertygelse att det i detta läge är extra viktigt att fortsatt fokusera på kvalitetsproducenter som levererar den produktkvalitet hälso- och sjukvården i Sverige efterfrågar och förtjänar och som tar hänsyn till miljöpåverkan samt uppförandekoden för arbetsförhållanden. Vi kvarstår därmed vid samma krav på våra leverantörer och deras produkter som före Covid-19 vilket ni som kunder kan känna er trygga med.

Vi vet att det fortsatt finns en stor mängd tillfälliga aktörer på marknaden som erbjuder efterfrågade produkter utan godkända certifikat och som produceras under förhållanden som den svenska marknaden vanligtvis inte accepterar. I de fall ni får sådana erbjudanden som ni själva bedömer vara trovärdiga/tillförlitliga så kan ni i dialog med era säljkontakter ta hjälp av oss för att utvärdera produkten inklusive CE-märkning och andra underlag. Det är mycket viktigt att vi gemensamt skapar trygga arbetsförhållanden både för vård- och omvårdnadspersonal här i Sverige och för arbetskraften i tillverkande länder.

Vi uppskattar det mycket goda samarbetet – trots ett tufft och prövande 2020 så här långt – med våra kunder och leverantörer. Vi kämpar fortsatt att varje dag göra allt vi kan för att stödja våra kunder i deras samhällsbärande uppdrag